Ocena ryzyka zawodowego

Opracowanie Oceny Ryzyka Zawodowego

Opracowanie oceny ryzyka zawodowego

Dokładne oszacowanie niebezpieczeństwa pracy, przeprowadzone dla każdego stanowiska pracy, jest koniecznym elementem zatrudniana nowej osoby w przedsiębiorstwie dowolnego typu.

Kompleksowa ocena ryzyka zawodowego obejmuje::

 • 1.Wstępne oszacowanie oceny stanowiska
 • - określenie wymogów ogólnych dla danego pomieszczenia, stanowiska i osoby przy nim pracującej, identyfikacja potencjalnych zagrożeń i diagnoza środków ochrony.

 • 2.Przygotowanie karty oceny ryzyka zawodowego:
 • - sumaryczny szacunek kategorii ryzyka, uzależniony od ogólnych wymagań i wprowadzonych już środków bezpieczeństwa,
 • - dokonanie porównania sumarycznego szacunku ustalonego przez pracodawcę z kategorią ustaloną przez specjalistę (twórcę metody).

 • 3.Sporządzenie dokumentacji uwzględniającej program naprawczy:
 • - przygotowanie planu korygującego oraz zapobiegawczego,
 • - ujawnienie pracownikom wyników oceny,
 • - zaplanowanie terminu kolejnej oceny.

 • Warto pamiętać o tym, że proces ten nie jest zamknięty. Jego istotą jest bowiem cykliczność działań. Wykonuje się go zawsze, gdy:

 • - zostaje stworzone nowe stanowisko pracy,
 • - ulegają zmianie warunki stanowiska pracy,
 • - wdrożono nową organizację pracy lub zmieniono proces technologiczny,
 • - wprowadzono nowe środki ochrony.


Kontakt