Ocena ryzyka zawodowego


Dokładne oszacowanie niebezpieczeństwa pracy, przeprowadzone dla każdego stanowiska pracy, jest koniecznym elementem zatrudniana nowej osoby w przedsiębiorstwie dowolnego typu.

Kompleksowa ocena ryzyka zawodowego obejmuje:

 1. Wstępne oszacowanie oceny stanowiska:
  • - określenie wymogów ogólnych dla danego pomieszczenia, stanowiska i osoby przy nim pracującej, identyfikacja potencjalnych zagrożeń i diagnoza środków ochrony.
 2. Przygotowanie karty oceny ryzyka zawodowego:
  • - sumaryczny szacunek kategorii ryzyka, uzależniony od ogólnych wymagań i wprowadzonych już środków bezpieczeństwa,
  • - dokonanie porównania sumarycznego szacunku ustalonego przez pracodawcę z kategorią ustaloną przez specjalistę (twórcę metody).
 3. Sporządzenie dokumentacji uwzględniającej program naprawczy:
  • - przygotowanie planu korygującego oraz zapobiegawczego,
  • - ujawnienie pracownikom wyników oceny,
  • - zaplanowanie terminu kolejnej oceny.

 

Warto pamiętać o tym, że proces ten nie jest zamknięty. Jego istotą jest bowiem cykliczność działań. Wukonuje się go zawsze, gdy:

 • - zostaje stworzone nowe stanowisko pracy,
 • - ulegają zmianie warunki stanowiska pracy;
 • - wdrożono nową organizację pracy lub zmieniono proces technologiczny;
 • - wprowadzono nowe środki ochrony;

Kontakt

 • numer telefonu:
 • + 48 500 184 804
  + 48 32 750 4002

 • adres:
 • 41-208 Sosnowiec
  ul. Orląt Lwowskich 92c

 • e-mail:
 • kontakt@suprabhp.pl