Obsługa PPOŻ

Przeglądy gaśnic i hydrantów

Obsługa BHP

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne hydrantów na terenie zakładu, traktowanych jako urządzenia przeciwpożarowe, powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Co najmniej raz w roku przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym powinny być poddane wszystkie hydranty na terenie zakładu, bez możliwości wytypowania pewnej części hydrantów do przeglądu i konserwacji.

Każde badanie gaśnic oraz hydrantów zakończone jest protokołem przeglądu/konserwacji hydrantu wewnętrznego.

Protokół taki zawiera:

  • - datę (miesiąc i rok) przeglądu i testu,
  • - wyniki testów,
  • - pracowników na stanowiskach robotniczych,
  • - wykaz i datę zainstalowanych części zamiennych,
  • - dodatkowe testy do wykonania, jeśli są wymagane,
  • - datę (miesiąc i rok) następnego przeglądu i testów.

Protokoły z przeglądów z w/w zapisami przekazywane są osobom odpowiedzialnym.


Kontakt